Wat is een model?

Een model is de uiterlijke vorm van een voortbrengsel, ook een deel van een voortbrengsel kan een model zijn. Om als model beschermd te zijn moet het model voldoen aan een aantal criteria.

Nieuwheidsvereiste

Het model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Wat betreft het nieuwheidsvereiste mag geen identiek of bijna identiek model aan het publiek beschikbaar zijn gesteld. Het modelrecht is ontstaan om bescherming te bieden aan het uiterlijk van bijvoorbeeld nieuwe gebruiksvoorwerpen. Dit uitelijk, dit ontwerp, wordt beschemd in het Benelux Verdrag voor de intellectuele Eigendom.

Benelux of Internationaal

Naast de Benelux kennen veel andere landen een soortelijke wetgeving. Een model kan buiten de Benelux worden geregistreerd via de internationale registratie. Een internationale modelregistratie is in feite een bundel nationale modelregistraties die in één keer wordt verkregen. De bescherming van uw model wordt bepaald door het nationale recht van de verschillende landen die u in uw internationale aanvraag heeft aangeduid. De internationale registratie wordt geregeld in de Overeenkomst van ’s-Gravenhage.

Prioriteit van de modelaanvraag

Als u binnen een half jaar na uw eerste aanvraag in één van de landen die aangesloten zijn bij het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom of die lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie, een modelregistratie aanvraagt voor hetzelfde model, kan deze latere aanvraag dezelfde datum krijgen als uw eerste aanvraag.

Europees model

Er kan ook worden gekozen voor een aanvraag in Europa. Een ingeschreven Gemeenschapsmodel is vijf jaar geldig vanaf de datum van indiening en kan in periodes van vijf jaar vernieuwd worden tot een maximum van 25 jaar.

Geregistreerd model

Bij het verkrijgen van modelrecht speelt registratie een hoofdrol. Om rechten op een model te verkrijgen, moet net als bij een merk, worden geregistreerd. Zoals boven aangegeven kan worden geregistreerd voor de Benelux, Internationaal en ook kan een Europees modeldepot worden verricht. Ook hier geldt als bij de merkregistratie de regel dat indien geen inschrijving heeft plaatsgevonden, geen actie tegen inbreuk openstaat.

Geldigheid van de modelregistratie

Een Beneluxmodel is 5 jaar na de datum van het depot geldig en kan maximaal 4 maal voor een termijn van vijf jaar worden verlengd. Ook een internationaal depot is voor 5 jaar geldig en kan een aantal malen voor die periode worden verlengd. Het Europees model heeft zoals boven aangegeven een maximale looptijd van 25 jaar.

Geregistreerd Europees model

Op de regel dat als een model niet is geregistreerd geen recht op dit model wordt verkregen verdient een uitzondering op deze regel aandacht.

Naast het geregistreerde Europese model bestaat het niet-geregistreerde Europese model. In het geval van een niet geregistreerd model worden modelrechten verkregen zonder dat het model geregistreerd is.

Niet geregistreerd Europees model

Een niet-geregistreerd model is voor drie jaar beschermd na de eerste openbaarmaking. Na de termijn van drie jaar is het niet mogelijk alsnog een Europese registratie te verkrijgen aangezien aan het nieuwheidsvereiste niet meer voldaan wordt. Het is daarom aan te raden de weg van de registratie te volgen.

Nadrukkelijk willen wij wijzen op de nadelen van dit “modelrecht”

Een niet-geregistreerd model is voor drie jaar beschermd na de eerste openbaarmaking. Na de termijn van drie jaar is het niet mogelijk alsnog een Europese registratie te verkrijgen aangezien aan het nieuwheidsvereiste niet meer voldaan wordt. Het is daarom aan te raden de weg van de registratie te volgen.

Aandacht is alles

In onze praktijk blijkt dat veel ondernemers tijdens de ontwerpfase van het nieuwe product weinig of geen aandacht besteden aan toekomstige bescherming. Veelal wordt als het model zijn definitieve vorm heeft gekregen het product in de markt gezet of worden onderhandlingen gestart met toekomstige verkopers. Pas op het moment dat onderhandelingen staken, maar het model toch in kopie-vorm door de wederparij op de markt wordt gebracht, ontstaan problemen. De ontwerper heeft de moeilijke taak aan te tonen dat het zijn model is. Had hij het nu maar geregistreerd.

Voorkom dit soort problemen en neem contact op met onze specialisten. Wij helpen u verder en staan model voor een goede bescherming van uw product.

Een op maat gesneden oplossing nodig?