Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden, zoals vastgesteld op 1 januari 2003 en op 15 januari 2003 gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam door Merkenbureau Den Herder, Domselaerstraat 94, 1093 MA Amsterdam.

ALGEMENE BEPALINGEN / BEGRIPPEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen merkenbureau Den Herder en enige derde met betrekking tot opdracht inzake werkzaamheden.

Onder “het bureau” zal worden verstaan alle bedrijfsvoering door merkenbureau Den Herder.

Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de persoon en of de onderneming voor wie het bureau werkzaamheden verricht.

Onder “werkzaamheden” wordt verstaan alle offertes die door het bureau worden uitgebracht als ook alle opdrachten die het bureau ontvangt en in uitvoering neemt, alles dat uit deze opdrachten voortvloeit daaronder begrepen, alsmede alle precontractuele situaties.

TOEPASSELIJKHEID

Op alle werkzaamheden van het bureau zijn steeds en uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
Eventuele voorwaarden die de opdrachtgever hanteert en of toepasselijk heeft gesteld worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

TARIEVEN

Tarieven en kostenbegrotingen voor registraties en andere aantekeningen in de merken- en modellenregisters omvatten uitsluitend het opstellen van de in te dienen verzoeken en de bij de indiening van die verzoeken verschuldigde taksen en eventuele honoraria voor buitenlandse agenten/ correspondenten.

Alle werkzaamheden alsook alle andere kosten dan boven aangegeven, zoals onder meer de kosten van cliches, tekeningen, foto’s, uittreksels, vertalingen, legalisaties, publicatiekosten en elk optreden tegen bezwaarlijke merken en of verweer tegen bezwaren of opposities etc., vallen niet onder het tarief en worden aan de opdrachtgever boven dit tarief in rekening gebracht.

Alle kosten inzake ontwikkeling van merken en of modellen, alsmede logo’s worden vermeld in de kostenbegroting. Alle niet gemelde kosten worden boven het tarief in rekening gebracht. Deze bepaling geldt ook voor alle andere werkzaamheden die het bureau verricht. Deze werkzaamheden die het bureau verricht worden belast op basis van overeengekomen uren volgens een door het bureau vastgelegd uurtarief.

Het bureau is steeds gerechtigd tussentijds tarief- en of valutawijzigingen vanaf de ingangsdatum aan de opdrachtgever door te berekenen. De opdrachtgever is gerechtigd zijn opdracht met ingang van de nieuwe tarieven te beeindigen.

In geval van een opdracht tot het bewaken van een merk meldt het bureau een naar zijn oordeel bezwaarlijk merk. Het treffen van verdere maatregelen behoort niet tot de bewakingsopdracht zelf, doch kan afzonderlijk aan het bureau worden opgedragen.

Het bureau is steeds gerechtigd een voorschot van de opdrachtgever te verlangen en zolang dat niet voldaan is, geen (verdere) werkzaamheden uit te voeren.

Bij tussentijdse beeindiging van werkzaamheden worden slechts taksen gerestitueerd voor zover deze nog niet aan de desbetreffende instantie waren voldaan en ook nog niet aan deze instantie verschuldigd waren geworden.

Voorschotten worden gerestitueerd voor zover daar nog geen aan het bureau en of derden verschuldigd geworden gelden tegenover staan.

Alle prijzen worden steeds exclusief BTW vermeld.

AANVAARDIGING / BEEINDIGING VAN EEN OPDRACHT

Een opdracht tot het verrichten van welke werkzaamheden dan ook bestaat pas zodra deze uitdrukkelijk door het bureau is aanvaard. Het bureau is gerechtigd een opdracht zonder opgaaf van redeneren te weigeren. Evenzo is het bureau in naar zijn oordeel dringende gevallen gerechtigd werkzaamheden al dan niet tijdelijk te staken.

Een opdracht tot bewaking geldt tot wederopzegging van bewakingsperiode tot bewakingsperiode. Opzegging kan worden gedaan tot een maand voor de aanvang van een nieuwe bewakingsperiode en geldt dan met ingang van die nieuw periode. Bij niet tijdige opzegging wordt geacht dat de opdracht stilzwijgend is verlengd tot de volgende bewakingsperiode van 1 jaar.

Hij die namens een ander bureau of andere derde om een offerte vraagt en of opdrachten geeft, draagt tegenover het bureau alle verantwoordelijkheid voor die opdracht en is aansprakelijk voor de voldoening van de facturen en hij is gehouden het bureau voor alle aanspraken van zijn opdrachtgever te vrijwaren.

AANSPRAKELIJKHEID

De juistheid en of de volledigheid van uitslagen van onderzoeken en of bewakingen kan niet worden gegarandeerd.
Het bureau is nimmer aansprakelijk voor een onjuist of onvolledige uitslag van een onderzoek, danwel bewaking, noch voor de interpretatie van die onderzoeken en of bewakingen, alsmede andere werkzaamheden.

Het bureau en of zijn personeelsleden zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van door hen in het kader van een opdracht gemaakte fouten, behoudens opzet of daarmede gelijk te stellen grove schuld en of nalatigheid.

Elke aanspraak tegen het bureau en of zijn personeelsleden vervalt indien deze niet is ingesteld binnen 2 maanden nadat de oorzaak van de aansprakelijkheid is ontstaan, althans redelijkerwijs door de opdrachtgever onderkend had kunnen zijn.

BETALING

Facturen van het bureau zijn dadelijk opeisbaar. Zij dienen door de opdrachtgever te worden voldaan binnen een maand na factuurdatum. Bij gebreke is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe nadere aanzegging of aanmaning benodigd is.

Facturen van het bureau zijn onderworpen aan de wettelijke rente vanaf een maand na de factuurdatum tot aan de dag der betaling, zonder dat daartoe ingebrekestelling of aanzegging benodigd is.

Voor alle kosten aan inning van facturen verbonden is de opdrachtgever dadelijk en geheel aansprakelijk tegenover het bureau.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle tussen het bureau en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten en of werkzaamheden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen, voortkomend uit een offerte, een opdracht of andere werkzaamheden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.