Extra informatie

Je hebt besloten jouw auteursrechtelijke werk te deponeren.
Jouw werk is na indiening en betaling veilig tegen inbreuk door anderen.
Dat is wel zo makkelijk bij onderhandelingen. Je weet dat jouw werk veilig is opgeslagen bij Den Herder Intellectual Property.
Als jouw werk is ingediend en betaald ontvang je een bevestiging per e-mail.
In die mail staat de naam die je aan jouw werk hebt gegeven en een C-nummer.
Bewaar deze mail goed, want door de naam en het nummer is jouw auteursrechtelijk werk traceerbaar.

Lees deze pagina zorgvuldig. Je heb dan genoeg handvatten om je auteursrechtelijk werk vast te leggen via de button onder aan deze pagina.

Waar wordt het auteursrecht geregeld

Het auteursrecht wordt geregeld in de Auteurswet. Deze wet werd vroeger aangehaald als Auteurswet 1912, maar heet sinds kort gewoon Auteurswet. De Auteurswet is sinds de inwerkingtreding in 1912 diverse malen aangepast.

Wat is auteursrecht?

Deze wet geeft aan dat het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker (of diens rechtverkrijgenden) is op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Het uitsluitend recht handelt over het openbaar maken en of verveelvoudigen van een werk.

Hoe ontstaat auteursrecht?

Het auteursrecht ontstaat vormloos. Bij het zingen van vier of vijf tonen of het schetsen van een logo ontstaat auteursrecht. Dit in tegenstelling tot het registeren van een merk, dat aan bepaalde vormvereisten moet voldoen. Een merk dat niet is ingeschreven geeft geen enkel recht. Het uitsluitend recht op een merk wordt immers verkregen door de inschrijving daarvan. Het bewijzen van auteursrecht is dus een stuk gecompliceerder dan het bewijzen van het recht op een merk.

Wat is een werk in de zin van de auteurswet?

De wet geeft een opsomming wat onder werk in de zin van de Auteurswet moet worden verstaan. Werken kunnen zijn boeken, nieuwsbladen, maar ook mondelinge voordrachten, muziekprogramma’s, filmwerken, computerprogramma; s. Niet elk werk voldoet aan de criteria van de Auteurswet. Het werk moet voldoen aan het in de rechtspraak ontwikkelde criterium, het oorspronkelijkheidvereiste. Dit vereiste houdt in dat een maker van een werk slechts auteursrecht heeft indien het werk een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt., maar dat eigen en oorspronkelijk karakter mag niet alleen het gevolgd zijn van het verkrijgen van een technisch effect.

Aan wie komst het auteursrecht toe?

Het auteursrecht komt toe aan de maker van het werk, tenzij de maker in loondienst of een andere verhouding tot een werkgever staat. De situatie kan dan anders zijn. Een uitzondering is bijvoorbeeld iemand die als werknemer belast is met de loonadministratie. Als deze persoon een nieuwe huisstijl ontwikkelt voor zijn werkgever, is de maker de auteursrechthebbende.

Zijn er uitzonderingen op het auteursrecht?

In artikel 8 van de auteursrecht wordt de zogenaamde exceptie geregeld:

Artikel 8

Indien eene openbare instelling, eene vereeniging, stichting of vennootschap, een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij eenig natuurlijk persoon als maker er van te vermelden, wordt zij, tenzij bewezen wordt, dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was, als de maker van dat werk aangemerkt.

De parodie

De parodie is een uitzondering in het auteursrecht. In een komisch filmpje of een grappige afbeelding mag een ander het werk van de auteursrechthebbende verwerken.

De parodie is spottend of grapping bedoeld. Het gebruik moet wel aan regels voldoen. Het is geen limitatief lijstje, maar het gebruik moet “in overeenstemming zijn met datgene wat naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is”.

De tijd verandert auteursrecht

Daarmee is de tijdgeest bepalend voor de parodie. Wat vroeger immers als onbetaamt werd betiteld kan nu de normaalste zaak van de wereld zijn. De parodie moet wel het huis bij het schuurtje laten. De parodie mag niet verwarrend zijn of concurrerende bedoelingen hebben of schadelijk zijn voor de maker van het oorspronkelijke werk. Kort gezegd moet de parodie niet worden opgevat als zijnde het originele werk. Er moet in de parodie dus voldoende afstand worden gehouden van het oorspronkelijke werk.

Hoe lang is het auteursrecht geldig?

Het auteursrecht is geen oneindig recht. In tegenstelling tot het merkenrecht, waar de merkregistratie elke 10 jaar kan worden vernieuwd, eindigt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de maker.

Is het auteursrecht overdraagbaar?

Nadat de maker zijn werk heeft gecreëerd kan hij het auteursrecht op dit werk overdragen of in licentie geven.

Bij overdragen gaat het auteursrecht over op een andere rechthebbende. In veel gevallen is overdracht niet nodig en is een licentie voldoende.

Wat is een licentie?

Zoals boven gezegd heeft de auteursrechthebbende het uitsluitend recht zijn werk openbaar te maken. Door het verlenen van een licentie geeft de auteur aan een ander het recht zijn werk te exploiteren. Zo kan de schrijver zijn boek laten uitgeven en kan het reclamebureau toestemming geven het door haar gemaakte werk, bijvoorbeeld een bedrijfslogo, te laten gebruiken op briefpapier.

Kan ik auteursrecht vastleggen?

Omdat auteursrecht vormvrij ontstaat kan er altijd spanning tussen de auteursrecht hebbende en anderen bestaan. Ook bij het verlenen van een licentie is vaak moeilijk te bepalen waarop een licentie wordt verleend. Daarom is het van belang u auteursrecht vast te leggen. Dat kan in de CBOX

 

CBOX – Auteursrecht beschermen – (10 jaar)

250.00